ευχαρίστηση

There is a word missing from English. I can’t believe we have managed without it until now.

We need a word for that joyously pleasant sensation you get when you bite into a service station meat pie expecting the contents to be so hot it will scald the roof of your mouth and destroy your taste buds so you won’t actually enjoy the pie at all BUT to your surprise and great pleasure the contents are exactly the right temperature to allow you to enjoy the life-doesn’t-get-any-better-than-this subtle gourmet umami and aromatics of the gravy to the fullest.

I herby coin

Kreatopitasostoperikomenthermokrasiefcharistisiekplixis.

You are welcome

Contents: περιεχόμενα, periechómen

Right, correct: σωστός, sostós

Temperature: θερμοκρασία, thermokrasía

Meat pie: κρεατόπιτα, kreatopita

surprised: , έκπληξη, ékplixi

Pleasure, gratification: ευχαρίστηση, efcharístisi

This is what I do on days when I hurt too much to walk.

Author: Uisce úr

Though I am old with wandering Through hollow lands and hilly lands, I will find out where she has gone, And kiss her lips and take her hands; And walk among long dappled grass, And pluck till time and times are done, The silver apples of the moon, The golden apples of the sun.

2 thoughts on “ευχαρίστηση”

Please leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s